Przeglądy techniczne i konserwacje wraz z pomiarem ciśnienia i wydajności hydrantów zewnętrznych. Badanie wydajności nominalnej i ciśnienia.

1. Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124 poz.1030) postanawia:

Paragraf 10
ust. 6 Wydajność nominalna hydrantu zewnętrznego przeciwpożarowego, przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, w zależności od jego średnicy nominalnej (DN), powinna wynosić, co najmniej:
  • dla hydrantu nadziemnego DN80 – 10 dcm3 /s
  • dla hydrantu nadziemnego DN100 – 15 dcm3 /s
  • dla hydrantu podziemnego DN80 – 10 dcm3 /s
ust. 7 Hydranty zewnętrzne przeciwpożarowe powinny być co najmniej raz w roku poddawane przeglądom i konserwacji przez właściciela sieci wodociągowej przeciwpożarowej.

2. Zakres wykonywanych czynności w ramach badania:
  • Sprawdzenie stanu technicznego hydrantu zewnętrznego,
  • Sprawdzenie otwarcia zasuwy,
  • Dokonanie pomiaru wydajności nominalnej i ciśnienia na zaworze hydrantu zewnętrznego przepływomierzem elektromagnetycznym. Zastosowany układ pomiarowy pozwala na precyzyjny pomiar przy bardzo małym zużyciu wody. Błąd pomiaru przepływu chwilowego wynosi 0,5% przy minimalnej prędkości przepływu 0,5 m/s.
  • Dokumentowanie badania.
Każde badanie hydrantu zewnętrznego dokumentowane jest protokołem z wynikami testów, datami bieżącego i następnego przeglądu, zaleceniami oraz podpisem konserwatora.
KONTAKT

CENTRUM BHP AMBIT s.c.

34-100 Wadowice
Plac Bohaterów Getta 17

tel.: +48 502 125 468

e-mail: biuro@ambit-bhp.pl
Strona główna | Szkolenia | Uprawnienia SEP | Nadzór | Pierwsza pomoc | Ryzyko zawodowe | Centrum zaopatrzenia bhp | Pomiary | HACCP | Ochrona przeciwpożarowa | Programming by JUBIT