Wykonujemy audyt bezpieczeństwa technicznego maszyn, linii i ciągów produkcyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

Audyt bezpieczeństwa technicznego maszyn, to działanie konieczne do oceny zgodności maszyny z wymaganiami odpowiednich dyrektyw oraz zidentyfikowanie niezgodności i zaproponowanie środków lub działań dostosowawczych, które zredukują obecne ryzyko do poziomu akceptowalnego.
Bazą do osiągnięcia postawionych celów jest przeprowadzenie pełnego procesu oceny ryzyka, który jednocześnie określa zakres pracy do wykonania.

Proces oceny ryzyka obejmuje:

 1. Identyfikację maszyny i stanowiska pracy.
 2. Identyfikację zagrożeń.
 3. Oszacowanie ryzyka.
 4. Ewaluację ryzyka – odwołanie do norm i przepisów.
  1. Ocena rozwiązań konstrukcyjnych.
  2. Ocena technicznych środków ochronnych (TSO)
  3. Ocena środków informacji dla użytkownika (informacje i ostrzeżenia).
 5. Propozycje działań dostosowawczych

Właściwa identyfikacja zagrożeń a następnie ich eliminacja , daje wymierne korzyści dla klienta w postaci wydłużenia żywotności maszyny oraz oszczędności czasu i kosztów eksploatacyjnych oraz co najważniejsze zapewnienie bezpieczeństwa dla obsługujących maszyny pracowników.

Wykonujemy analizę techniczną, weryfikację maszyny u klienta, a następnie na podstawie wykrytych zagrożeń, wskazujemy wymagane działania niezbędne do zapewnienia bezpiecznej pracy maszyny.

Oferujemy:

Analiza – Audyt – Raport – Dostosowanie

 • Ocena istniejącej maszyny bądź ciągu maszyn w odniesieniu do wymogów bezpieczeństwa,
 • Ocena wybranych komponentów/ analiza ryzyka / analiza systemu bezpieczeństwa,
 • Kontrola i pomiar zainstalowanych elementów wykonawczych,
 • Testy funkcjonalne zainstalowanych elementów wykonawczych,
 • Sprawdzenie wymaganych oznaczeń stref niebezpiecznych – piktogramów oraz opisów aparatury sterowniczej
 • Analiza wymaganych instrukcji obsługi urządzenia oraz instrukcji stanowiskowych.
 • Opracowanie raportu ze szczegółowymi danymi o wynikach/ wskazanie punktów niebezpiecznych,
 • Przygotowanie propozycji rozwiązań dla niezgodności wymagających podjęcia działań korygujących – koncepcja bezpieczeństwa

Korzyści dla Klienta:

 • Zgodność z obowiązującym stanem prawnym – pozytywny wynik kontroli PIP,
 • Aktualna inwentaryzacja i weryfikacja parku maszynowego,
 • Możliwość eliminacji maszyn i urządzeń starych i niespełniających wymagań produkcyjnych i BHP,
 • możliwość modernizacji parku maszynowego,
 • ustalenie potrzeb inwestycyjno-modernizacyjnych,
 • eliminacja/ograniczenie zagrożeń zawodowych (chorobowych i wypadkowych),
 • poprawa warunków obsługi, konserwacji i napraw parku maszynowego.

Podstawa prawna

„Zgodnie z Rozporządzeniem MG z dnia z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. 191, poz. 1596).
oraz
Rozporządzeniem MGPiPS z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – (Dz. U. Nr 169, poz. 1650), pracodawca powinien zapewnić kontrole okresowe i specjalne stanu technicznego maszyn. Urządzenia ochronne powinny być utrzymywane w stanie sprawności technicznej zapewniającej użytkowanie ich bez szkody dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników oraz stosowane tylko w procesach i warunkach, do których są przeznaczone”

 


Notice: Undefined index: powrot in /home/jubit/ftp/ambit/projekt1/wp-content/themes/KTheme/footer.php on line 144