Jesteśmy firmą z wieloletnim doświadczeniem w branży. Tworzymy zespół specjalistów, którzy posiadają wymaganą wiedzę, doświadczenie oraz niezbędne kwalifikacje. Nasze działania są zawsze sprawne i efektywne, dzięki czemu rozwiązujemy problemy zarówno w dużych przedsiębiorstw jak również mniejszych, kilku osobowych firm. Profesjonalne wsparcie specjalistów z naszej firmy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawnej ochrony pracy gwarantuje Państwu rzetelne i terminowe wykonanie powierzonych zadań, a także zabezpiecza Państwa jako pracodawców przed odpowiedzialnością za ewentualne naruszenia oraz koniecznością wypłaty odszkodowań z tego tytułu.

Bardzo wygodnym i kompleksowym rozwiązaniem jest powierzenie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy. Korzystanie z usług firm zewnętrznych należy do najefektywniejszych i najtańszych strategii zarządzania.

Zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie służby BHP prowadzony zgodnie z Kodeksem Pracy art. 23711 oraz przepisem wykonawczym którym jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z póź. zm.).

W ramach świadczonych usług zapewniamy:

 • Stały nadzór w ramach wykonywania zadań służby bhp
 • Doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów i zasad bhp
 • Przeprowadzanie szkoleń BHP w pełnym zakresie (szkolenia wstępne i okresowe)
 • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Dokonywanie przeglądów obiektów pod względem wymogów bhp
 • Pełną obsługę postępowań powypadkowych
 • Sporządzanie dokumentacji dotyczącej świadczeń z tytułu wypadków w drodze do i z pracy
 • Prowadzenie rejestrów wymaganych przez Państwową Inspekcję Pracy
 • Udział w przeprowadzaniu oceny ryzyka zawodowego (art. 226 kp) oraz sporządzeniu odpowiedniej dokumentacji w tym zakresie
 • Bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych brakach i zagrożeniach, wraz z przedstawieniem wniosków profilaktycznych w celu ich likwidacji
 • Sporządzenie planu poprawy warunków pracy
 • Pomoc w opracowaniu przepisów wewnętrznych regulujących zagadnienia bhp
 • Współudział w reprezentowaniu Zleceniodawcy przed Państwową Inspekcją Pracy i Państwową Inspekcja Sanitarną
 • Przeprowadzenie kompleksowych kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wraz z przekazaniem wniosków profilaktycznych mających na celu likwidację stwierdzonych braków, nieprawidłowości i zagrożeń
 • Doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz dobór najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej
 • Współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczna opiekę zdrowotna nad pracownikami
 • Udział w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Konsultacje i pomoc w opracowaniu szczegółowych instrukcji roboczych dotyczących bhp na poszczególnych stanowiskach pracy i innych przepisów w zakresie bhp, instrukcji dotyczących obsługi maszyn i urządzeń w zakresie bhp
 • Pomoc w zakresie zapewnienia pracownikom odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej

Szczegółowy zakres obowiązków wynika z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 2 września 1997 r. (Dz. U. Nr 109, poz. 704; zm.: Dz. U. z 2004 r. Nr 246, poz. 2468)