Przegląd

  – zespół czynności wykonywanych w celu potwierdzenia sprawności gaśnicy lub agregatu gaśniczego, w tym m.in.:

 • oględziny zewnętrzne (uszkodzenia mechaniczne, korozja, stan plomb i zawleczek),
 • dla gaśnic o pojemności zbiornika o pojemności powyżej 6 dm3 sprawdzenie ważności legalizacji UDT,
 • sprawdzenie stopnia napełnienia środkiem gaśniczym i stanu czynnika wyrzutowego,
 • sprawdzenie lokalizacji i stanu zamocowania gaśnicy lub agregatu gaśniczego,
 • naklejenie kontrolki z datą następnego badania.

Przeglądy techniczne gaśnic powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz na rok.

Naprawa – zespół działań mających na celu przywrócenie pełnej sprawności gaśnicy lub agregatu gaśniczego, w tym m.in.:

 • sprawdzenie stanu technicznego wszystkich części i w wypadku zużycia wymianę (uszczelki, prądownice, węże),
 • napełnienie środkiem gaśniczym lub jego wymianę,
 • wymiana lub napełnienie naboi i butli z czynnikiem napędowym (w razie potrzeby),
 • w razie potrzeby malowanie zbiornika, wymianę oznakowania,
 • naklejenie kontrolki z datą naprawy i następnego przeglądu.
  O kwalifikacji do naprawy gaśnic decyduje konserwator na podstawie oceny stanu technicznego (gaśnica została użyta, posiada usterki niemożliwe do usunięcia podczas przeglądu) w trakcie wykonywania przeglądu z uwzględnieniem:

 • dozoru pełnego (legalizacja UDT), czyli badania okresowego zbiorników gaśnic pianowych i proszkowych o pojemności powyżej 6 dm3. Zbiorniki te podlegają badaniom okresowym co 5 lat, a w przypadku gaśnic pianowych bez wykładziny co 3 lata,
 • gwarancji na środek gaśniczy (proszek gaśniczy – 5 lat, koncentrat Sthamex AFFF 3% – co 2 lata).

Stan techniczny gaśnicy lub agregatu po naprawiemusi odpowiadać przebadanemu wzorcowi, na który producenci otrzymali certyfikat.

UWAGA! Gaśnice:

 • wyposażone w zbiorniki wyprodukowane przed 1992 lub posiadające uszkodzenia (wgniecenia, korozję lub ślady napraw spawalniczych),
 • zawierające nie produkowane i przeterminowane środki gaśnicze,
 • nie spełniające wymagań Polskich Norm będących odpowiednikami norm europejskich (EN) dotyczących gaśnic,

POWINNY ZOSTAĆ WYCOFANE Z EKSPLOATACJI.