Przeglądy techniczne i konserwacje wraz z pomiarem ciśnienia i wydajności hydrantów zewnętrznych. Badanie wydajności nominalnej i ciśnienia.

1. Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124 poz.1030) postanawia:

Paragraf 10

ust. 6 Wydajność nominalna hydrantu zewnętrznego przeciwpożarowego, przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, w zależności od jego średnicy nominalnej (DN), powinna wynosić, co najmniej:

  • dla hydrantu nadziemnego DN80 – 10 dcm3 /s
  • dla hydrantu nadziemnego DN100 – 15 dcm3 /s
  • dla hydrantu podziemnego DN80 – 10 dcm3 /s

ust. 7 Hydranty zewnętrzne przeciwpożarowe powinny być co najmniej raz w roku poddawane przeglądom i konserwacji przez właściciela sieci wodociągowej przeciwpożarowej.

2. Zakres wykonywanych czynności w ramach badania:

  • Sprawdzenie stanu technicznego hydrantu zewnętrznego,
  • Sprawdzenie otwarcia zasuwy,
  • Dokonanie pomiaru wydajności nominalnej i ciśnienia na zaworze hydrantu zewnętrznego przepływomierzem elektromagnetycznym. Zastosowany układ pomiarowy pozwala na precyzyjny pomiar przy bardzo małym zużyciu wody. Błąd pomiaru przepływu chwilowego wynosi 0,5% przy minimalnej prędkości przepływu 0,5 m/s.
  • Dokumentowanie badania.

Każde badanie hydrantu zewnętrznego dokumentowane jest protokołem z wynikami testów, datami bieżącego i następnego przeglądu, zaleceniami oraz podpisem konserwatora.


Notice: Undefined index: powrot in /home/jubit/ftp/ambit/projekt1/wp-content/themes/KTheme/footer.php on line 144