RYZYKO ZAWODOWE – jest to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń, związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobie wykonywania pracy.(PN-N-18001:2004)

Zgodnie z art.226 kp i rozporządzeniem MPiPS w sprawie ogólnych przepisów bhp, każdy pracodawca:

  • ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe oraz stosuje środki zmniejszające to ryzyko,
  • informuje pracowników o ryzyku zawodowym które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami,
  • stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne, techniczne i organizacyjne ograniczające wpływ zagrożeń itp.

W celu spełnienia w/w obowiązku trzeba ustalić czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne, ekspozycję, zagrożenie , skutki , profilaktykę, dokonać oceny ryzyka itp.

Ocenę ryzyka zawodowego powinno się powtarzać i korygować w przypadku zwiększenia zagrożenia na stanowiskach pracy.

Korzyści pracodawcy z prawidłowo przeprowadzonej oceny ryzyka:

  • Spełnienie wymagań prawnych,
  • Świadomość występujących zagrożeń i czy stosowane środki profilaktyczne są wystarczające,
  • Lepsza pozycja przy ewentualnych procesach o odszkodowanie.

Z naszą pomocą ten obowiązek przestanie być dla Was problemem.