Profilaktyczne badania lekarskie

Profilaktyczne badania lekarskie
28-03-2015

Od 1 kwietnia 2015r. wejdą w życie przepisy nowelizujące art. 229 K.p., dotyczący badań profilaktycznych pracowników. Rozszerzają one zakres sytuacji, w których pracodawca nie będzie miał obowiązku kierowania pracownika na badania wstępne. Do dotychczasowych wyłączeń dodano przypadek nawiązania stosunku pracy w ciągu 30 dni od rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy u innego pracodawcy - jeżeli warunki na stanowisku pracy w nowym zakładzie odpowiadają warunkom wskazanym przez poprzedniego pracodawcę w skierowaniu na badania. Analogicznie regulację tę będzie można stosować w przypadku zatrudniania pracownika pozostającego w równoległym zatrudnieniu.

Dokumentami niezbędnymi do ustalenia stopnia zbieżności starych i nowych warunków pracy będzie aktualne orzeczenie lekarskie z poprzedniego zakładu oraz skierowanie na badania wystawione w celu uzyskania tego orzeczenia. Oba te dokumenty powinien przedłożyć pracownik. Ich analiza może być jednak trudna, szczególnie jeżeli chodzi o prace wykonywane w warunkach szkodliwych czy niebezpiecznych. Dlatego w ustawie o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej przewidziano wydanie przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej rozporządzenia regulującego tryb wykonywania i zakres badań profilaktycznych, przy uwzględnieniu m.in. konieczności porównania warunków pracy z poprzedniego i nowego zatrudnienia.

Istotną zmianą, która wejdzie w życie od 1 kwietnia 2015 r., jest też doprecyzowanie, że wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę. Ponadto z nowych przepisów jasno wynika konieczność opisania przez pracodawcę, a nie tylko wskazania, stanowiska pracy w skierowaniu na badania profilaktyczne. Pracodawca powinien w nim określić warunki pracy na danym stanowisku, a nie tylko rodzaj pracy czy nazwę stanowiska.

Zobowiązani do przeprowadzenia badań wstępnych
Aktualny stan prawny
Co się zmienia od 1 kwietnia 2015 r.
Badania wstępne przeprowadzają:
-osoby przyjmowane do pracy w ramach stosunku pracy,
-pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy,
-inni niż młodociani pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.

Przeprowadzenie badań wstępnych nie jest obowiązkowe w razie nawiązania nowej umowy o pracę z tym samym pracodawcą w ciągu 30 dni od rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę - jeżeli nowe zatrudnienie odbywa się na tym samym stanowisku lub na stanowisku o takich samych warunkach pracy
Badania wstępne nie będą konieczne również w przypadku pracowników przyjmowanych do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, a także przy zatrudnianiu pracowników pozostających w równoległym zatrudnieniu, jeżeli:
-przedstawią pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie,
-pracodawca stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy w jego zakładzie.

Uwaga. Powyższa regulacja nie obejmuje osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.
Zgodnie z przepisem przejściowym ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, znowelizowany art. 229 K.p. nie dotyczy orzeczeń lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań do pracy, wydanych przed 1 kwietnia 2015 r.

KONTAKT

CENTRUM BHP AMBIT s.c.

34-100 Wadowice
Plac Bohaterów Getta 17

tel.: +48 502 125 468

e-mail: biuro@ambit-bhp.pl